Op deze pagina wordt u geïnformeerd over de wijze waarop De Vries Belastingadvies omgaat met persoonsgegevens die zij via de internet website verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht genomen. Deze wet heeft als doel om de privacy van burgers te beschermen.

De Algemene verordening gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden verwerkt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens verwerken. De AVG is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van De Vries Belastingadvies. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze verordening vallen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Hoe gaat De Vries Belastingadvies om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de AVG verwerkt. Dat betekent dat wij in sommige gevallen uw toestemming zullen vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Verder zullen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en telefoonnummer invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven, tenzij u dit nadrukkelijk heeft aangegeven. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Vries Belastingadvies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • Toelichting op uw belastingsituatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken De Vries Belastingadvies verwerkt uw persoonsgegevens met het doel om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

De Vries Belastingadvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor eerdergenoemde persoonsgegevens een maximale bewaartermijn van 12 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Vries Belastingadvies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Vries Belastingadvies gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Vries Belastingadvies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via onderstaand formulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u vervolgens om een kopie van uw identiteitsbewijs op te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Vries Belastingadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderstaand formulier.

Meer informatie?

Via onderstaand formulier kunt u meer informatie aanvragen.

Contactformulier

S.v.p. de vereiste velden invullen.
S.v.p. de vereiste velden invullen.

Contactinformatie

  • Papendorpseweg 100

    3528 BJ Utrecht

  • 030 700 9716
  • info@devriesbelastingadvies.nl